2016-10-20

WIOŚ w Olsztynie – Struktura organizacyjna

Inspekcja Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska jest instytucją działającą w ramach zespolonej administracji rządowej Wojewody Warmińsko-Mazurskiego. Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wykonuje w imieniu Wojewody zadania i kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska określone w ustawie o Inspekcji Ochrony Środowiska i przepisach odrębnych oraz ogólnych kierunkach działania ustalonych przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie jest organem kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania stanu środowiska na terenie woj. warmińsko-mazurskiego.

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie działa na podstawie:

·       ustawy z dnia 20 lipca 1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2016 poz. 1688),

·       ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2234),

·       ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077),

·       ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r, poz. 395),

·       ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1899),

 

·       rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur (Dz. U. Nr 129 poz. 747),

·       Statutu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie nadanego Zarządzeniem Nr 172 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego z dnia 15 czerwca 2010 r., wraz ze zmianą określoną w Zarządzeniu Nr 322 z dnia 27 września 2011r.,

·       Regulaminu organizacyjnego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie zatwierdzonego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w dniu 24 kwietnia 2013 r.

 

Inspekcją na terenie województwa warmińsko-mazurskiego kieruje:
Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Joanna Kazanowska

 

Zastępca Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska

Jerzy Wiesław Rydel

 

Dyrektor Wojewódzkiego Inspektoratu

Joanna Cieślak-Popławska

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska posiada siedzibę w Olsztynie

przy ul. ks. W. Osińskiego 12/13, 10-011 Olsztyn

Kontakt  sekretariat: 89-612-34-56, faks 89-612-34-50, e-mail: sekretariat@wios.olsztyn.pl

WIOŚ w Olsztynie obejmuje zasięgiem swojego działania 8 powiatów: Olsztyn – miasto na prawach powiatu oraz powiaty: olsztyński, nidzicki, działdowski, szczycieński, mrągowski, kętrzyński oraz ostródzki.

 

WIOŚ w Olsztynie posiada dwie Delegatury w Elblągu i Giżycku.
 

Delegatura WIOŚ w Elblągu

Kierownik Delegatury w Elblągu

Krystyna Wątroba

ul. Powstańców Warszawskich 10, 82-300 Elbląg

Kontakt 55-232-78-00, faks 55-232-54-32 wew.48, e-mail.:elblag@wios.olsztyn.pl

Delegatura w Elblągu obejmuje zasięgiem swojego działania 7 powiatów: Elbląg – miasto na prawach powiatu oraz powiaty: elbląski, braniewski, bartoszycki, lidzbarski, iławski oraz nowomiejski.

 

Delegatura WIOŚ w Giżycku

Kierownik Delegatury w Giżycku

Jacek Martun

ul. Łuczańska 5, 11-500 Giżycko

Kontakt 87-428-24-85, e-mail.:gizycko@wios.olsztyn.pl

Delegatura w Giżycku obejmuje zasięgiem swojego działania 6 powiatów: giżycki, węgorzewski, olecki, gołdapski, piski oraz ełcki.

 

Konta bankowe:

Narodowy Bank Polski

42 1010 1397 0054 7022 3000 0000 budżet

89 1010 1397 0054 7022 3100 0000 dochody

73 1010 1397 0054 7013 9130 0000 kary

78 1010 1397 0054 7013 9120 0000 depozyt, wadium

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się