2016-10-20

Dane adresowe: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie

ul. ks. W. Osińskiego 12/13

10-011 Olsztyn

Telefon sekret. 89 612-34-56

fax. 89 612-34-50

NIP 739-11-46-816, REGON 000162381

E-mail:  :sekretariat@wios.olsztyn.pl

 

Delegatura WIOŚ w Elblągu

 ul. Powstańców Warszawskich

10, 82-300 Elbląg

 Telefon: 55-232-78-00

 E-mail: Otwiera program do wysyłania emailielblag@wios.olsztyn.pl

 

Delegatura WIOŚ w Giżycku

 ul. Łuczańska 5

11-500 Giżycko

 Telefon 87-428-24-85

 E-mail: Otwiera program do wysyłania emailigizycko@wios.olsztyn.pl

 

Zgłaszanie poważnych awarii zagrażających środowisku.


Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie współdziała z organami powołanymi do usuwania skutków poważnych awarii (PA). Dla sprawnego powiadamiania organów właściwych do zapobiegania i likwidowania skutków pa WIOŚ w Olsztynie opracował system powiadamiania i podejmowania działań alarmowych w sytuacji wystąpienia awarii na terenie województwa.
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska pojęcie poważnej awarii jest definiowane następująco: zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.Aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie systemu, pracownicy Wydziałów/Działów Inspekcji prowadzą całodobowe dyżury telefoniczne numerem: 533 537 272

Numery telefonów dyżurnych w godzinach pracy (7.00- 15.00):
WIOŚ w Olsztynie:  89-612-34-56.
Delegatura WIOŚ w Elblągu: 55-232-78-00

Delegatura WIOŚ w Giżycku: 87-428-36-16

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się