2020-10-13

Deklaracja Dostępności

 

Deklaracja dostępności serwisu www Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie oraz Delegatur w Elblągu i Giżycku.
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie.
•    Data publikacji strony internetowej: styczeń 2017 r.
•    Data ostatniej istotnej aktualizacji: styczeń 2019 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Wyłączenia
•    pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie,
•    brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i grafik,
•    nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR
•    mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:
•    pochodzą z różnych źródeł,
•    są bardzo obszerne, a ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,
•    opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
•    opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
•    Deklarację sporządzono dnia: 15.01.2021.
•    Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 15.01.2021.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
Każdy ma prawo:
•    zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu.
•    zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
•    wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą do kontaktu jest pan Adam Wysocki, adres : informatyk@wios.olsztyn.pl

Zgłoszenie musi zawierać:
•    dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
•    wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy zgłoszenie, żądanie,
•    wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.
Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę na adres:
•    Warmińsko-Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
•    Adres: ul. Ks.W.Osińskiego 12/13, 10-011 Olsztyn
•    E-mail: sekretariat@wios.olsztyn.pl
•    Telefon: 89 6123456

Dostępność architektoniczna


BUDYNEK przy ul. Ks.W.Osińskiego 12/13 w Olsztynie.
Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Olsztynie


Dostosowanie wejść do budynków:
•    Jedno wejście do budynku niedostosowane do wjazdu wózkiem inwalidzkim
Dostosowanie korytarzy:
•    Korytarze dostosowane dla osób na wózkach inwalidzkich (brak progów oraz odpowiednia szerokość drzwi),
Dostosowanie schodów:
•    Brak dostosowania dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
Dostosowanie wind:
•    Brak zainstalowanej windy
Dostępność pochylni:
•    Brak zainstalowanej pochylni
Dostępność platform:
•    Brak
Dostępność informacji głosowych:
•    Brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
Dostępność pętli indukcyjnych:
•    W budynku nie ma pętli indukcyjnych
Dostosowanie parkingów:
•    Przed budynkiem znajdują się 2 miejsca wyznaczone dla osób niepełnosprawnych.
Prawo wstępu z psem asystującym:
•    Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
Dostępność tłumacza języka migowego:
•    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

 

BUDYNKU DELEGATURY w ELBLĄGU przy ul. Powstańców Warszawskich 10
Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Olsztynie

Dostosowanie wejść do budynków:
•    Jedno wejście do budynku niedostosowane do wjazdu wózkiem inwalidzkim
Dostosowanie korytarzy:
•    Korytarze i pomieszczenia niedostosowane dla osób na wózkach inwalidzkich
Dostosowanie schodów:
•    Brak dostosowania dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich
Dostosowanie wind:
•    Brak zainstalowanej windy
Dostępność pochylni:
•    Brak zainstalowanej pochylni
Dostępność platform:
•    Brak
Dostępność informacji głosowych:
•    Brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
Dostępność pętli indukcyjnych:
•    W budynku nie ma pętli indukcyjnych
Dostosowanie parkingów:
•    Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
Prawo wstępu z psem asystującym:
•    Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
Dostępność tłumacza języka migowego:
•    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

BUDYNKU DELEGATURY WIOŚ w Giżycku przy ul. Łuczańskiej 5
Warmińsko-Mazurskiego Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska
w Olsztynie

Dostosowanie wejść do budynków:
•    Jedno wejście do budynku dostosowane do wjazdu wózkiem inwalidzkim (odpowiednia szerokość drzwi oraz brak progu),
Dostosowanie korytarzy:
•    Korytarze i pomieszczenia dostosowane dla osób na wózkach inwalidzkich (brak progów oraz odpowiednia szerokość drzwi),
Dostosowanie schodów:
•    Brak dostosowania dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich,
Dostosowanie wind:
•    zainstalowana winda przystosowana dla osób poruszających się na wózkach (przyciski na odpowiedniej wysokości, dostosowana szerokość drzwi, brak progu),
Dostępność pochylni:
•    Brak zainstalowanej pochylni
Dostępność platform:
•    Brak
Dostępność informacji głosowych:
•    Brak głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące
Dostępność pętli indukcyjnych:
•    W budynku nie ma pętli indukcyjnych
Dostosowanie parkingów:
•    Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych
Prawo wstępu z psem asystującym:
•    Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
Dostępność tłumacza języka migowego:
•    W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących

 

Koordynator do spraw dostępności

Zbigniew Kowalczyk – Specjalista ds administracyjno-technicznych. Wydział Admistracyjno-techniczny. Koordynator ds dostępności, tel 896123457


Kontakt: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie
 ul. ks. Wacława Osińskiego 12/13, 10-011Olsztyn
 tel. +48 89 6123457
 E-mail: z.kowalczyk@wios.olsztyn.pl

Do zadań koordynatora należy w szczególności:

1. wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie,

2. przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Olsztynie,

3. monitorowanie działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Olsztynie w zakresie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się